Elektro Fiala s.r.o.

Elektro revize Praha 4, Praha a okolí. Provádíme revize elektroinstalace a elektrických zařízení, výchozí revize elektrických zařízení, pravidelné i mimořádné revize, revize elektrických spotřebičů a elektrického nářadí, revize elektrických zařízení strojů a strojních zařízení.

Požadavky na elektrická zařízení stanoví zákony, vyhlášky a normy pro elektroinstalace, elektrická zařízení a elektrické spořebiče. Cenu za připojení odběrného místa (cena za hlavní jistič) a cenu za distribuci stanoví Energetický regulační úřad. Připojovací podmínky k distribuční soustavě upřesňují zákony, vyhlášky, platné normy a rozhodnutí ERÚ. Před uvedením elektrických zařízení do provozu je nutná revize!

Revize elektrického zařízení je především ověření jeho stavu z hlediska bezpečnosti, skládá se z prohlídky, měření a zkoušení příslušného elektrického zařízení a vypracování revizní zprávy. Elektřina není vidět a to nejhorší je, že bez varování Vás dokáže ohrozit na zdraví, na životě, nebo způsobit značné škody na majetku. Je povinností majitele udržovat elektrická zařízení v bezpečném stavu po celou dobu životnosti. Revizí se zpravidla odhalí možné poškození elektrozařízení dříve, než dojde k úrazu nebo poškození majetku, a tím předejdete problémům a škodám.

Dokumetace skutečného provedení je k provedení revize potřebná, u pravidelné (mimořádné) revize je potřeba i původní výchozí revize, ale bez návštěvy revizního technika se provedení revize a zjištění skutečného stavu neobejde. Pokud není k dispozici dokumentace a výchozí revize, je možné alespoň ověřit stav a bezpečnost elektrického zařízení, případně navrhnout další postup.


Elektrotechnické normy

Právní rámec technické normalizace stanoví zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Ústředním orgánem státní správy je Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Zákon také stanovil, že technické normy nejsou samy o sobě právně závazné, jejich závaznost může být stanovena nebo vyplynout z jiného právního předpisu. Mnoho zákonů a vyhlášek se odkazuje právě na technické normy!, tzn. povinnost dodržovat normy vyplývá z právního předpisu

Zákon ale zakázal rozmnožování a rozšiřování českých norem nebo jejich částí bez souhlasu vydavatele. Z tohoto důvodu nelze citovat zmiňované normy, uvádíme alespoň přehled.

Číst dál: Normy pro elektroinstalace, elektrická zařízení a spotřebiče

Revize povinnosti

Provádění pravidelných revizí elektrických zařízení, provozovaných elektrických instalací, elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí je zákonnou povinností všech právnických a podnikajících fyzických osob.

Provádění revizí a kontrol je závazné nejen platnými předpisy, ale především může zabránit vzniku škod na zdraví a majetku. V případě vzniku požáru či úrazu, se vždy hledá jeho příčina, ať už ze strany policie nebo pojišťovny. Pokud vyšetřování určí, že příčinou byla třeba závada na elektroinstalaci, pak se následně pátrá kdo je za to zodpovědný a zda nezanedbal některou ze svých povinností. Pojišťovna při neodborné kontrole, neplatné revizi nebo dokonce její absenci, ve většině případů krátí pojistné plnění nebo neuhradí vzniklou škodu vůbec.

Číst dál: Revize, povinnosti a odpovědnost majitele

Revize elektroinstalace

Účelem revize elektroinstalace a elektrických zařízení je ověřování jejich stavu z hlediska bezpečnosti. Požadavky bezpečnosti se považují za splněné, pokud elektrické zařízení odpovídá z hlediska bezpečnosti příslušným ustanovením norem. Norma ČSN 33 1500 je základní normou pro provádění revizí elektrických zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny. Norma platí pro všechna elektrická zařízení, která mohou ohrozit lidské zdraví, užitková zvířata nebo majetek a okolní prostředí za stanovených podmínek provozu elektrickým proudem nebo napětím nebo jevy vyvolanými účinky elektřiny. Norma ČSN 33 2000-6 se týká elektrické instalace nízkého napětí.

Číst dál: Revize elektroinstalací a elektrických zařízení


Hledáte elektrikáře, elektroinstalační firmu, potřebujete revizi elektroinstalace, kontrolu nebo opravu elektroinstalace, vyměnit zásuvku, vypínač, jistič nebo uvažujete o novém osvětlení? Nebo potřebujete revizi Vašeho elektrického spotřebiče, nářadí, strojů a případnou následnou opravu? Uvažujete o novém vytápění pro vaší kancelář, obchod, restauraci nebo chcete mít pohodu a klid do svého domu nebo bytu? Vykradli byt, dům, nebo firmu ve vašem okolí a chcete zabezpečit svůj majetek? Potřebujete počítačovou síť, nebo vaše počítačová síť už nevyhovuje? Nabídneme Vám řešení, provedeme návrh, montáž, revizi, opravu a servis podle vašich představ v souladu s platnými předpisy.

Naším cílem je pohoda a bezpečnost pro Váš dům i firmu! Napište nám!
 

Poptávku je možné zadat na stránkách zákaznické podpory