Revize elektroinstalace a elektrických zařízení

Provádění revizí na vyhrazených elektrických zařízeních předepisuje zákon č. 174/1968 Sb., vyhláška č. 73/2010 Sb., nařízení vlády č. 101/2005 Sb. a vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Zákon také předepisuje, že organizace a podnikající fyzické osoby zajistí při uvádění do provozu a při provozování vyhrazených technických zařízení bezpečnostní opatření a provedení prohlídek, revizí a zkoušek ve stanovených případech. Vyhrazenými technickými zařízeními jsou zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku. Mezi vyhrazená elektrická technická zařízení patří zařízení pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod a odběr elektrické energie, elektrické instalace a zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny.

Účelem revize elektroinstalace a elektrických zařízení je ověřování jejich stavu z hlediska bezpečnosti. Požadavky bezpečnosti se považují za splněné, pokud elektrické zařízení odpovídá z hlediska bezpečnosti příslušným ustanovením norem. Norma ČSN 33 1500 je základní normou pro provádění revizí elektrických zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny. Norma platí pro všechna elektrická zařízení, která mohou ohrozit lidské zdraví, užitková zvířata nebo majetek a okolní prostředí za stanovených podmínek provozu elektrickým proudem nebo napětím nebo jevy vyvolanými účinky elektřiny. Norma ČSN 33 2000-6 se týká elektrické instalace nízkého napětí.

Výchozí revize elektrických zařízení

Výchozí revize elektrických zařízení se provádí na novém nebo rekonstruovaném elektrickém zařízení před uvedením do provozu. Podklady pro provádění výchozí revize jsou:

– dokumentace elektrického zařízení odpovídající skutečnému provedení
– protokoly o určení druhu prostředí, pokud nejsou součástí dokumentace
– název, adresa dodavatele montážních prací a evidenční číslo jeho oprávnění
– písemné doklady o provedení výchozích revizí částí elektrického zařízení
– záznamy o kontrolách, zkouškách a měřeních provedených na elektrickém zařízení
– doklady a dokumentace k elektrickému rozváděči od výrobce rozváděče
– doklady k elektrickým spotřebičům, které jsou součástí elektroinstalace
– doklady stanovené příslušným předpisem

Často opomíjenou skutečností je, že elektrické rozváděče (a to i bytové rozvodnice) jsou výrobky. Rozvaděče musí odpovídat ČSN EN 61439-1 ed.2, musí mít doklady, provedené zkoušky a ověření, na dostupném místě musí mít štítek výrobce rozváděče obsahující: označení výrobce, typové označení nebo identifikační číslo, prostředky určení data výroby, příslušnou normu ČSN EN 61439-X, typ proudu, jmenovité napětí, stupeň ochrany krytem a hmotnost pokud je větší než 30kg.

Další častou závadou bývá nedostatečné nebo i chybějící hlavní ochranné pospojení v objektu a uzemnění elektroinstalace!

Pravidelná revize elektrických zařízení

Pravidelná revize provozovaných elektrických zařízení se provádí pravidelně ve stanovených lhůtách. Více o pravidelných revizích je uvedeno na jiné stránce.

Mimořádná revize elektrických zařízení

Mimořádné revize elektrických zařízení se většinou provádějí po pojistných událostech, např. vyhoření, vytopení, úder bleskem apod.

Staré elektroinstalace a elektrická zařízení

Elektrická zařízení provedená a provozovaná podle předpisů a norem platných v době, kdy byla tato zařízení zřizována, lze ponechat v provozu beze změny (odpovídající i nadále předpisům podle kterých byla tato zařízení zřizována a provozována), jestliže nemají závady, jež by ohrožovaly zdraví, ani nejsou nebezpečná životu a neohrožují bezpečnost věcí, jinak je nutno zařízení upravit podle nových předpisů a norem.

Provedení revize elektrických zařízení a odstranění zjištěných závad

Provádíme revize elektrických zařízení (elektroinstalace, rozváděče, stroje a strojní zařízení) podle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 do 1000V v prostorech bez nebezpečí výbuchu.

Napište nám, zkontrolujeme Vaší elektroinstalaci, provedeme revizi, vystavíme revizní zprávu, navrhneme Vám řešení odstranění závad a učiníme cenovou nabídku na případnou opravu. Na základě dohody je pak možné provést i opravu a odstranění zjištěných závad.


Hledáte elektrikáře, elektroinstalační firmu, potřebujete revizi elektroinstalace, kontrolu nebo opravu elektroinstalace, vyměnit zásuvku, vypínač, jistič nebo uvažujete o novém osvětlení? Nebo potřebujete revizi Vašeho elektrického spotřebiče, nářadí, strojů a případnou následnou opravu? Uvažujete o novém vytápění pro vaší kancelář, obchod, restauraci nebo chcete mít pohodu a klid do svého domu nebo bytu? Vykradli byt, dům, nebo firmu ve vašem okolí a chcete zabezpečit svůj majetek? Potřebujete počítačovou síť, nebo vaše počítačová síť už nevyhovuje? Nabídneme Vám řešení, provedeme návrh, montáž, revizi, opravu a servis podle vašich představ v souladu s platnými předpisy.

Napište nám! Naším cílem je pohoda a bezpečnost pro Váš dům i firmu!

Elektroinstalace

návrh elektroinstalace
elektromontáže
rekonstrukce elektroinstalace
opravy elektroinstalace
opravy elektrických zařízení
připojení el. spotřebičů

Revize a opravy

revize elektroinstalace
revize el. spotřebičů
revize el. zařízení strojů
revize hromosvodů
posudek vnějších vlivů
dokumentace elektro

Elektrické vytápění

návrh el. vytápění
montáž aku kamen
montáž elektrokotlů
montáž přímotopů
podlahové vytápění
opravy a servis el. vytápění

Rozváděče nn

návrh rozváděčů nn
výroba rozváděčů nn
dokumentace rozváděčů nn
ověření rozváděčů nn
opravy rozváděčů nn
nabíjecí stanice elektromobilů

Slaboproudá zařízení

návrh zabezpečení
montáž a servis alarmů
kamerové systémy
ethetnetové sítě LAN
bezdrátové sítě WiFi
internetové propojení VPN
Elektro Fiala …   pohoda a bezpečnost pro Váš dům i firmu …
Všechna práva vyhrazena - Elektro Fiala s.r.o. © 2000 - 2023