Vnější vlivy působící na elektrické zařízení

Základním předpokladem správného návrhu, posouzení, revize a bezpečného provozu elektroinstalace je určení vlivu okolí na ni působícího a možné ovlivnění tohoto okolí elektrickým zařízením této elektroinstalace. Určené vnější vlivy jsou z hlediska návrhu, prove­dení revizí a používání elektrické instalace jedním z hlavních a rozhodujících kritérií. Protokol o určení vnějších vlivů je základní dokument, zachycující rozhodné skutečnosti a zásadní technické požadavky na elektroinstalaci. Rozhodnutí o určených vnějších vlivech a stanovených opatřeních pro návrh a provedení elektroinstalace stvrzují členové a předseda komise pro určení vnějších vlivů svým podpisem v protokolu.

Vnější vlivy (nebo jejich části) není nutné určovat v prostorech, pro které jsou tyto vlivy stanoveny jednoznačně technickou normou nebo jiným předpisem. Pro jednoznačné vnější vlivy u objektů či prostorů, které jsou považovány za normální, není nutné vypra­covávat protokol. Např. pro vnější vlivy které půso­bí na veškerá elektrická zařízení v bytě. Pro běž­nou bytovou koupelnu pak jednoznačně platí norma ČSN 33 2000-7-701.

Třídění vnějších vlivů

A – Vnější vlivy prostředí
AA – teplota okolí; AB – atmosférická výška; AC – nadmořská výška; AD – výskyt vody; AE – výskyt cizích pevných těles; AF – výskyt korozívních nebo znečisťujících látek; AG – mechanické namáhání, ráz; AH – mechanické namáhání, vibrace; AJ – ostatní mechanické namáhání; AK – výskyt rostlinstva nebo plísní; AL – výskyt živočichů; AM – elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení; AN – sluneční záření; AP – seismické účinky; AQ – bouřková činnost; AR – pohyb vzduchu; AS – vítr

B – Využití
BA – schopnost osob; BB – elektrický odpor lidského těla; BC – dotyk osob s potenciálem země; BD – podmínky úniku v případě nebezpečí; BE – povaha zpracovávaných nebo skladovaných materiálů

C – Konstrukce budovy
CA – stavební materiály; CB – konstrukce budovy

Dělení vnějších vlivů

NORMÁLNÍ – NEBEZPEČNÉ – ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ

Z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem má vliv na stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem třídění vnějších vlivů. Při výcho­zích, pravidelných a mimořádných revizích se vychází z požadavků na elektroinstalaci vyplývajících z protokolu o určení vněj­ších vlivů v době provedení elektroinsta­lace. Při změnách využití objektu musí být znovu určeny alespoň ty části vnějších vlivů, u kterých nastávají změ­ny.

Protokol o určení vnějších vlivů

Protokol o určení vnějších vlivů je součástí dokladové části dokumentace, která musí být po dobu životnosti zařízení, provozu či objektu ulože­na a předkládána při periodických či jiných revizích elektrického zařízení. Rozhodnutí pro určení vnějších vlivů náleží komisi sestavené ze spe­cialistů oboru elektro i dalších oborů majících vliv na ná­vrh a provoz elektrického i dalšího zařízení objektu. Nabízíme účast v komisi za obor elektro pro elektrická zařízení do 1000V v prostorech bez nebezpečí výbuchu, případně i zpracování protokolu o určení vnějších vlivů podle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3. Napište nám…


Hledáte elektrikáře, elektroinstalační firmu, potřebujete revizi elektroinstalace, kontrolu nebo opravu elektroinstalace, vyměnit zásuvku, vypínač, jistič nebo uvažujete o novém osvětlení? Nebo potřebujete revizi Vašeho elektrického spotřebiče, nářadí, strojů a případnou následnou opravu? Uvažujete o novém vytápění pro vaší kancelář, obchod, restauraci nebo chcete mít pohodu a klid do svého domu nebo bytu? Vykradli byt, dům, nebo firmu ve vašem okolí a chcete zabezpečit svůj majetek? Potřebujete počítačovou síť, nebo vaše počítačová síť už nevyhovuje? Nabídneme Vám řešení, provedeme návrh, montáž, revizi, opravu a servis podle vašich představ v souladu s platnými předpisy.

Napište nám! Naším cílem je pohoda a bezpečnost pro Váš dům i firmu!

Elektroinstalace

návrh elektroinstalace
elektromontáže
rekonstrukce elektroinstalace
opravy elektroinstalace
opravy elektrických zařízení
připojení el. spotřebičů

Revize a opravy

revize elektroinstalace
revize el. spotřebičů
revize el. zařízení strojů
revize hromosvodů
posudek vnějších vlivů
dokumentace elektro

Elektrické vytápění

návrh el. vytápění
montáž aku kamen
montáž elektrokotlů
montáž přímotopů
podlahové vytápění
opravy a servis el. vytápění

Rozváděče nn

návrh rozváděčů nn
výroba rozváděčů nn
dokumentace rozváděčů nn
ověření rozváděčů nn
opravy rozváděčů nn
nabíjecí stanice elektromobilů

Slaboproudá zařízení

návrh zabezpečení
montáž a servis alarmů
kamerové systémy
ethetnetové sítě LAN
bezdrátové sítě WiFi
internetové propojení VPN
Elektro Fiala …   pohoda a bezpečnost pro Váš dům i firmu …
Všechna práva vyhrazena - Elektro Fiala s.r.o. © 2000 - 2023